kemikalietillstånd engångsvape

Steg-för-steg, hur du ansöker om tillstånd för nikotinprodukter (kemikalietillstånd)

 

Kemikalietillståndet är ett krav för att få sälja e-juice över 15 mg/ml. Ansökan om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter.

Från och med 2022-07-01 behöver du som återförsäljare av e-juice & e-cigaretter som har dödskalle-symbolen (klassificeringen Acute Tox. 3, akut giftigt) inneha ett tillstånd från länsstyrelsen att få hantera och sälja “särskilt farliga kemiska produkter”. Detta gäller e-juice, förfyllda poddar och engångsvape (disposables) som har mer än 1,66% nikotin. Du behöver detta tillstånd både om du säljer till privatpersoner och/eller andra företag.

Normal handläggningstid hos Länsstyrelsen är cirka 8-12 veckor.

Steg-för-steg

 1. Information från Kemikalieinspektionen
 2. Förberedelser
 3. Säkerhetsdatablad (MSDS)
 4. Ansökningsprocessen
 5. Komplettering
 6. Frågor och svar

1. Information från Kemikalieinspektionen gällande nikotinprodukter som klassas som särskilt farliga kemiska produkter

Från och med den 1 juli måste företag som säljer dödskallemärkta vätskor till e-cigaretter ha tillstånd från länsstyrelsen. Dessa så kallade e-vätskor med höga halter nikotin kan leda till allvarliga förgiftningar.Kemiska produkter som är särskilt farliga omfattas av svenska regler om tillstånd. Det gäller till exempel e-vätskor med så hög halt nikotin att de ska märkas med symbolen dödskalle.Tillståndskraven gäller alla försäljningsställen i Sverige, såväl mindre tobakshandlare som större distributörer samt e-handlare. De företag som säljer e-vätskor med låg nikotinhalt och därmed utan dödskallemärkning, kan fortsätta sälja sådana e-cigarettvätskor utan tillstånd från länsstyrelsen.Tidigare har vi bedömt att tillståndsreglerna inte kan tillämpas för e-vätskor, men vi gör nu bedömningen att kravet på tillstånd ska gälla vid försäljning från den 1 juli 2022. Samtidigt undantas kravet på tillstånd för privat hantering av dödskallemärkta e-vätskor.Läs mer om reglerna här.


2. Förberedelser inför ansökan av kemikalietillstånd

Förberedelser för att söka kemikalietillstånd:

 • Du behöver ha säkerhetsdatablad för samtliga produkter med dödskallemärkning tillgängliga på svenska (MSDS), vilket vi har länkat till längre ner i artikeln. Länsstyrelsen godkänner inte säkerhetsdatablad på andra språk.
 • Anskaffa ett separat avfallskärl för särskilt farliga kemiska produkter. I detta kärl ska allt som är kontaminerat av nikotinvätskan (flaskor, engångs e-cigaretter, poddar, papper med mera) läggas. Allra smidigast är att kontakta ett avfallshanteringsföretag så som Stena Recycling. Då kan du hyra ett kärl av dem, som de plockar upp när det är fullt och förstör innehållet.
 • Fastställda rutiner kring hantering, kassering och försäljning av särskilt farliga kemiska produkter. Utbilda personalen kring dessa rutiner.
 • Kontrollera att produkterna inte har åtkomst av obehöriga och förvaras på ett sätt att de inte kan kontaminera mark och vatten.
 • Vid försäljning till annat företag (B2B): Du behöver kunna dokumentera varje försäljning av dessa produkter. Datum för försäljning, produktens namn och volym, vem köparen är samt dennes adress. Detta gäller inte för försäljning till privatpersoner då det inte finns krav på att privatpersoner måste ansöka om tillstånd för att få köpa e-vätskor & e-cigaretter.

3. Säkerhetsdatablad (MSDS) för nikotinprodukter

Vi tillhandahåller säkerhetsdatablad för de produkter vi distribuerar på den svenska marknaden. Du som är registrerad återförsäljare hos oss kan klicka HÄR för att få tillgång till samtliga säkerhetsdatablad.

Du behöver inte komplettera ditt tillstånd med uppdaterade säkerhetsdatablad eller om du tar in nya produkter, då tillståndet är ett generellt tillstånd för att få sälja nikotinprodukter över 16,66% nikotinvolym (cirka 15 mg/ml).


4. Ansök om kemikalietillstånd

Klicka här för att påbörja din ansökan. Ansökan sker via länsstyrelsens hemsida.

Steg 1 av 10:  Vad ansöker du om?

Vad ansöker du om?
Ange att ansökan avser “Försäljning av e-cigaretter och e-vätskor”.

Ange län där försäljning/överlåtelse/hantering sker
Välj den länsstyrelse som ditt företag har sitt säte i. Har du butiker i flera olika län behöver du skicka in separata ansökningar per län.

Välj kommun
Välj den kommun som din butik överlåter sina produkter till konsument/företag i.

Fyll i ytterligare kommuner om du säljer, överlåter eller hanterar produkterna i fler kommuner i länet.
Har du butiker i flera kommuner i samma län, ange då samtliga kommuner separerat med kommatecken.
ExempelStockholm,Malmö

Steg 2 av 10: Välj vilken typ av tillstånd du ansöker om

Här bockar du i “Nytt tillstånd” och går vidare.

Steg 3 av 10:  Uppgifter om sökande

Ange uppgifter om ditt företag, så som namn, org. nr, utdelnings- & besöksadress. Ange vem som ska vara kontaktperson för frågor avseende kemikaliefrågor, hantering av kemiska produkter, överlåtelse eller miljösamordnare.

Steg 4 av 10: Försäljningsställen/överlåtelseplatser inom samma län

Ange adressuppgifter för samtliga överlåtelseplatser inom det län du valt i steg 2. Fastighetsbeteckning kan du hitta på Lantmäteriets “Min Karta”.

Steg 5 av 10:  Produktinformation

Då e-juice och engångs e-cigaretter (disposables) kommer i många olika smakvarianter, så ska produkterna anges som produkttyper istället för per varumärke.

För att räkna ut vikten (kg):

 • 10 ml e-vätskor har ett innehåll som väger cirka 12 gram, med lite marginal tillagt.
  Räkna så här: antal * 0,012
 • 2 ml engångs e-cigaretter har ett innehåll som väger cirka 3 gram, med lite marginal tillagt.
  Räkna så här: antal * 0,003

Exempel

 Produkt 1

 • Produktnamn: E-vätska till e-cigaretter
 • Produktens mängd (kg/år): Här behöver du räkna ut ungefärlig vikt i kilo på vätskan du ska sälja per årSe ovanstående förklaring om hur du beräknar detta.
 • Största samtidiga lagermängd av produkten (kg)Behöver inte fyllas i

 

 Produkt 2

 • Produktnamn: Engångs e-cigarett
 • Produktens mängd (kg/år): Här behöver du räkna ut ungefärlig vikt i kilo på vätskan i engångs e-cigaretterna du ska sälja per år. Se ovanstående förklaring om hur du beräknar detta.
 • Största samtidiga lagermängd av produkten (kg): Behöver inte fyllas i

Steg 6 av 10:  Förvaring, hantering och rutiner

Här förklarar du hur du/ni förvarar produkterna, hur ni hanterar avfall samt hur ni förhindrar att obehöriga får åtkomst till produkterna.

Exempel:

 • Största sammanlagda lagermängden av alla särskilt farliga kemiska produkter (kg):
  10000 (Räkna ut hur många kg av produkterna som ni högst kommer att lagerhålla samtidigt, använd beräkningarna i tidigare steg.)
 • Hur förvaras produkten?
  Produkterna är emballerade och är i originalförpackning. E-vätskorna är styckvis förpackade i plastflaskor, med ytterförpackning av papp samt bulkförpackning av kartong. Engångs e-cigaretterna är styckvis förpackade i pappkartonger
 • Beskriv vilka skyddsåtgärder du vidtagit för att förhindra utsläpp till mark och vatten
  Produkterna har ingen kontakt med mark eller vatten och förvaras på en säker plats.
 • Hur ser ni till att obehöriga inte får åtkomst till produkten/produkterna?
  I centrallagret förvaras produkterna i en lokal med larmklass 3. I butik förvaras produkterna bakom disk samt i lageryta med kameraövervakning. Endast behörig personal har tillgång till produkterna innan försäljning.
 • Hur hanteras det avfall som eventuellt kan uppkomma?
  Vid läckage eller kassering placeras produkten i ett separat kärl, som sedan hämtas av avfallshanteringsföretag som hanterar & förstör det farliga avfallet.
 • Beskriv vilka speciella rutiner ni har för särskilt farliga produkter
  Särskilt farliga produkter förvaras säkert och är ständigt under bevakning. Se bifogat dokument kring rutiner vid hantering av särskilt farliga produkter.

Steg 7 av 10: Allmänna hänsynsregler

Detta steg är till för att visa Länsstyrelsen hur du/ni ställer er till de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

Exempel:

Beskriv hur kunskapskravet uppfylls
Anställda har fått ta del av de rutiner (bifogat) som gäller vid hantering och förvaring av särskilt farliga kemiska produkter. Personal som säljer till slutkunder är utbildade i hantering av produkterna, samt utför ålderskontroller via vårt egenkontrollprogram som krävs för försäljning av e-cigaretter & e-vätskor.

Redovisa hur ni arbetar med produktval (ersätta farliga produkter mot mindre farliga)
I vårt fall är det nikotinprodukter, som har en laglig gräns på max 20 mg/ml i nikotinstyrka, samt en maxvolym på 10 ml. Produkterna är reglerade på så vis att de ska vara kvalitetssäkrade, vilket innebär att vi redan valt rätt produkter inom produktvalsprincipen. Vi erbjuder även e-vätskor med lägre nikotinhalt, som ett alternativ.

Läs mer om produktvalsprincipen.

Ange hur försiktighetsprincipen uppfylls

Allt förvaras på pall alternativt i hyllor, i sina kartonger. Mindre lager som är till för direktförsäljning och display, förvaras i små mängder på butikshylla utom räckhåll för barn. Att varor skadas är osannorlikt eftersom vi inte använder truck eller andra redskap.

Läs mer om försiktighetsprincipen.

Steg 8 av 10: Bifoga dokument

Säkerhetsdatablad: Bifoga samtliga säkerhetsdatablad (MSDS) för de produkter som du ska sälja. Det är viktigt att dessa är på svenska.

Förvaring och rutiner: Behöver inte bifogas
Produktvalsprincipen: Behöver inte bifogas
Försiktighetsprincipen: Behöver inte bifogas
Kunskapskrav: Behöver inte bifogas
Annat dokument: Behöver inte bifogas.

Steg 9 av 10: Välj betalningmetod

Här kan du välja att betala via kort eller bankgiro. Välj något av dem för att få instruktioner. Snabbast är betalning via kort.

Steg 10 av 10: Bekräfta

Gå noggrant igenom all information du angett så att allt ser bra ut. När det ser bra ut är det dags att betala.


5. Komplettering

Har du redan gjort en ansökan om kemikalietillstånd, men vill komplettera ärendet med fler filer? Klicka här för att komplettera. Du behöver ditt diarienummer som du fick på mailen vid ansökan. I kompletteringsformuläret kan du max ladda upp 10 filer åt gången, så om du har fler filer kan du behöva komplettera flera gånger.


6. Frågor och svar

Vi har tagit in nya produkter efter vår anmälan, behöver vi anmäla dessa till länsstyrelsen?
De behöver inte veta om ni säljer nya produkter då tillstånden kommer att gälla alla nikotinprodukter.

Vår ansökan har inte godkänts ännu, behöver vi vara oroliga för tillsyn?
År 2023 kommer Kemikalieinspektionen att bedriva inspektioner.

Behöver jag säkerhetsdatablad (MSDS) för alla kemiska produkter?
Ja, du behöver kunna tillhandahålla dina kunder aktuella säkerhetsdatablad för samtliga e-vätskor, engångs e-cigaretter och fyllda poddar.

Räcker det med ett kemikalietillstånd för att få sälja e-cigaretter & e-juice?
Nej, du behöver även ansöka om tillstånd för att sälja e-cigaretter & e-juice hos din kommun. Kontakta tillsynsenheten hos din kommun för mer information.

Är det olika typer av nikotin (CAS-nummer etc.) som man ansöker om, eller är det ett allmänt tillstånd?
I normala fall ger andra typer av kemikalietillstånd tillstånd att sälja produkter med specifika kemikalier. Som tur för vår bransch (e-cigaretter & e-juice) är det ett generellt tillstånd vi får, för att få sälja e-vätskor över 15 mg oavsett vilken nikotintyp det är.

Har du fler frågor?
Kontakta oss på info@engangsvape24.se om du behöver hjälp.